book online

Winter season 2016/2017
December 16, 2016 to Easter mondat April 17, 2017

The following booking conditions apply: Minimum lenght of stay: 3 night. Arrival and departure: daily
reservation@name.com Reservation hotline: +1 800 1234 556

Všeobecné obchodní podmínky

pro nájem dopravního prostředku prostřednictvím internetového obchodu
na internetové adrese https://www.pustevny.cz.

PUSTEVNY, s.r.o., se sídlem č. p. 477, 744 01 Trojanovice
IČ: 27775658
vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 41548
dále jen „pronajímatel“

Provozovna: Půjčovna koloběžek u horní stanice lanovky Pustevny,
Trojanovice č. 475, 744 01 Trojanovice
dále jen „půjčovna“

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jenobchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jenOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jenZákon“), a dalších účinných právních předpisů.
 2. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě nájemní smlouvy uzavírané mezi pronajímatelem a nájemcem prostřednictvím internetového obchodu provozovaného pronajímatelem na webové stránce umístěné na internetové adrese: https://www.pustevny.cz.
 3. Nájemcem může být pouze spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) Zákona (dále jennájemce“).
 4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy uzavřené mezi nájemcem a pronajímatelem. Pronajímatel si vyhrazuje právo všeobecné obchodní podmínky měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Všeobecné obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí nájemní smlouvy uzavírané mezi pronajímatelem a nájemcem prostřednictvím internetového obchodu na internetových stránkách pronajímatele, zejména:
  1. doručením písemného souhlasu nájemce se všeobecnými obchodními podmínkami pronajímatele;
  2. při registraci, přihlášení, rezervaci či jiném aktivním úkonu nájemce na internetových stránkách pronajímatele https://www.pustevny.cz označením souhlasu s nimi;
  3. jiným nesporným způsobem prokazujícím přijetí těchto všeobecných obchodních podmínek např. podpisem nájemní smlouvy při převzetí předmětu nájmu

II. Uzavření nájemní smlouvy

 1. Webové rozhraní internetového obchodu pronajímatele obsahuje informace o předmětu nájmu, a to včetně uvedení cen za nájem jednotlivého předmětu nájmu. Ceny za nájem předmětu nájmu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
 2. Nájemní smlouva je mezi pronajímatelem a nájemcem uzavřena doručením přijetí rezervace nájemce, učiněné prostřednictvím internetových stránek pronajímatele www.pustevny.cz (viz článek IV. těchto všeobecných obchodních podmínek), jež je pronajímatelem zasláno nájemci elektronickou poštou na adresu elektronické pošty nájemce.

III. Předmět nájmu

 1. Předmětem nájmu je koloběžka zn. Kostka (dále jenkoloběžka“). Součástí nájmu je rovněž přilba jako nezbytný bezpečnostní prvek pro sjezd na koloběžce. Na vyžádání nájemce lze poskytnout koloběžku doplněnou o dětskou sedačku. Přeprava dítěte takto upravenou koloběžkou je pouze na vlastní odpovědnost nájemce.
 2. Koloběžka bude nájemci předána pronajímatelem v bezvadném stavu, seřízena a připravena k užití a s veškerým příslušenstvím, které je zapotřebí k řádnému užívání předmětu nájmu.
 3. Nájemce odpovídá za škodu, kterou na koloběžce způsobil porušením povinností dle č. VII. těchto podmínek či porušením provozního řádu.

IV. Rezervace a platba

 1. Rezervaci koloběžky může nájemce provést prostřednictvím webového formuláře umístěného na internetových stránkách pronajímatele www.pustevny.cz. Nájemce je povinen při rezervaci uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje.
 2. Pro provedení rezervace musí nájemce uhradit cenu nájemného, která odpovídá 100 % z celkové výše nájemného. Platba musí být provedena online kartou nájemce na internetových stránkách pronajímatele www.pustevny.cz.
 3. Rezervaci může provést pouze osoba starší 18 let.
 4. Rezervace koloběžky může být nájemcem využita v kterýkoli den v provozní době půjčovny během aktuální sezóny.
 5. Nájemným koloběžky se zde rozumí cena za pronájem koloběžky dle aktuálního ceníku, dostupného na internetových stránkách pronajímatele www.pustevny.cz.

V. Zrušení a změna rezervace

 1. Zrušení rezervace ze strany nájemce je možné do 14 dnů od jejího provedení. Platnost rezervací je časově omezena do konce aktuální sezóny. V případě nevyužití rezervace, se peníze za již zakoupené rezervace nevrací.

VI. Převzetí, vrácení, doba zapůjčení

 1. Čas a místo převzetí a vrácení vybavení, trasa jízdy
  –  Rezervovanou koloběžku je nájemce oprávněn vyzvednout kdykoliv během aktuální sezóny v provozní době půjčovny.
  –  Předání rezervované koloběžky se uskuteční v půjčovně koloběžek u horní stanice lanovky na Pustevnách. Součástí rezervace je zapůjčení přilby jako nezbytného bezpečnostního prvku pro sjezd na koloběžce.
  –  Vrácení koloběžek probíhá na spodní stanic lanovky, případně na parkovišti v Ráztoce, dle aktuálních pokynů obsluhy půjčovny. Nájemce je povinen vrátit koloběžku do 1 hodiny od jejího převzetí.
 2. Pronajímatel si vyhrazuje právo na nezapůjčení koloběžky z provozních důvodů (špatné počasí, omezený provoz lanovky, nadměrná poptávka apod.)
  Doporučení: Pro bezproblémové předání rezervované koloběžky dohodněte ihned po příjezdu na Pustevny v půjčovně čas převzetí v daný den.

VII. Povinnosti nájemce

 1. Nájemce je povinen koloběžku užívat výlučně k účelu, k němuž je předmět nájmu určen – sjezd z Pusteven po Knížecí cestě do Ráztoky v Trojanovicích.
 2. Koloběžka je určena pro převoz pouze jedné dospělé osoby. V případě, že nájemce předá koloběžku k dispozici osobě mladší 18 let, zavazuje se k dohledu nad touto osobou. Je zakázáno samostatné použití koloběžky osobou mladší 10 let. Přeprava dítěte na koloběžce spolu s osobou starší 18 let je pouze na odpovědnost nájemce.
 3. Všechny osoby jsou povinny použít pro sjezd na koloběžce správně nasazenou cyklistickou přilbu.
 4. Zakazuje se jízda na koloběžce pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Nedoporučuje se jízda na koloběžce těhotným ženám.
 5. Nájemce je povinen řídit se vyhláškou o pohybu na pozemních komunikacích a dodržovat další závazná pravidla provozu na pozemních komunikacích.
 6. Dále je nájemce povinen s předmětem nájmu zacházet tak, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda. O případném vzniku škody musí nájemce bezodkladně informovat pronajímatele.
 7. V případě vzniku škody na předmětu nájmu, případně jeho ztrátě, se nájemce zavazuje k úhradě takto vzniklé škody. Pro případ ztráty předmětu nájmu je nájemce povinen k náhradě škody ve výši obvyklé tržní ceny předmětu nájmu.
 8. Nájemce není oprávněn na předmětu nájmu provádět jakékoliv úpravy bez předchozího výslovného souhlasu pronajímatele.
 9. Nájemce je povinen chovat se tak, aby sobě či třetí osobě nezpůsobil škodu či jinou újmu.
 10. Nájemce je povinen řídit se provozním řádem půjčovny koloběžek Kostka, který lze najít na internetových stránkách www.pustevny.cz/kolobezky nebo přímo v půjčovně koloběžek Kostka na Pustevnách.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Zapůjčenou koloběžku užívá nájemce na vlastní nebezpečí.
 2. Půjčovna koloběžek Pustevny s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo na majetku nájemce nebo třetích osob vzniklých v souvislosti s užíváním zapůjčené koloběžky.
 3. Společnost Pustevny s.r.o. je oprávněna kdykoli měnit tyto všeobecné obchodní podmínky.
 4. Platnosti nabývají okamžikem zveřejnění na internetových stránkách a nově uzavřené smlouvy se budou řídit vždy podmínkami platnými v době uzavření těchto smluv.
 5. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto všeobecných obchodních podmínek.
 6. Rezervací koloběžky vyjadřuje nájemce souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

V Trojanovicích 11. 5. 2021