book online

Winter season 2016/2017
December 16, 2016 to Easter mondat April 17, 2017

The following booking conditions apply: Minimum lenght of stay: 3 night. Arrival and departure: daily
reservation@name.com Reservation hotline: +1 800 1234 556

Všeobecné obchodní podmínky

pro nájem dopravního prostředku prostřednictvím internetového obchodu
na internetové adrese https://www.pustevny.cz.

PUSTEVNY, s.r.o., se sídlem č. p. 477, 744 01 Trojanovice
IČ: 27775658
vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 41548
dále jen „pronajímatel“

Provozovna: Půjčovna koloběžek u horní stanice lanovky Pustevny,
Trojanovice č. 475, 744 01 Trojanovice
dále jen „půjčovna“

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jenobchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a dalších účinných právních předpisů.
 2. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě nájemní smlouvy uzavírané mezi pronajímatelem a nájemcem prostřednictvím internetového obchodu provozovaného pronajímatelem na webové stránce umístěné na internetové adrese: https://www.pustevny.cz.
 3. Nájemcem může být pouze spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) Zákona (dále jennájemce“).
 4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy uzavřené mezi nájemcem a pronajímatelem. Pronajímatel si vyhrazuje právo všeobecné obchodní podmínky měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Všeobecné obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí nájemní smlouvy uzavírané mezi pronajímatelem a nájemcem prostřednictvím internetového obchodu na internetových stránkách pronajímatele, zejména:
  1. doručením písemného souhlasu nájemce se všeobecnými obchodními podmínkami pronajímatele;
  2. při registraci, přihlášení, rezervaci či jiném aktivním úkonu nájemce na internetových stránkách pronajímatele https://www.pustevny.cz označením souhlasu s nimi;
  3. jiným nesporným způsobem prokazujícím přijetí těchto všeobecných obchodních podmínek např. podpisem nájemní smlouvy při převzetí předmětu nájmu

II. Uzavření nájemní smlouvy

 1. Webové rozhraní internetového obchodu pronajímatele obsahuje informace o předmětu nájmu, a to včetně uvedení cen za nájem jednotlivého předmětu nájmu. Ceny za nájem předmětu nájmu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
 2. Nájemní smlouva je mezi pronajímatelem a nájemcem uzavřena doručením přijetí rezervace nájemce, učiněné prostřednictvím internetových stránek pronajímatele www.pustevny.cz (viz článek IV. těchto všeobecných obchodních podmínek), jež je pronajímatelem zasláno nájemci elektronickou poštou na adresu elektronické pošty nájemce.

III. Předmět nájmu

 1. Předmětem nájmu je elektrokolo Leader fox ALTAR (dále jenelektrokolo“). Ochranná přilba není součástí nájmu.
 2. Elektrokolo bude nájemci předáno pronajímatelem v bezvadném stavu, seřízeno a připraveno k užití a s veškerým příslušenstvím, které je zapotřebí k řádnému užívání předmětu nájmu.
 3. Nájemce odpovídá za škodu, kterou na elektrokole způsobí porušením povinností dle č. VII. těchto podmínek či porušením provozního řádu.

IV. Rezervace a platba

 1. Rezervaci elektrokola může nájemce provést prostřednictvím webového formuláře umístěného na internetových stránkách pronajímatele www.pustevny.cz. Nájemce je povinen při rezervaci uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje.
 2. Pro provedení rezervace musí nájemce uhradit cenu nájemného, která odpovídá 100 % z celkové výše nájemného. Platba musí být provedena online kartou nájemce na internetových stránkách pronajímatele www.pustevny.cz.
 3. Rezervaci může provést pouze osoba starší 18 let.
 4. Rezervace elektrokola může být nájemcem využita v zadaném termínu, případně jindy do konce aktuální sezóny, pokud elektrokolo není rezervováno jiným nájemcem.
 5. Nájemným elektrokola se zde rozumí cena za pronájem elektrokola dle aktuálního ceníku, dostupného na internetových stránkách pronajímatele www.pustevny.cz.

V. Zrušení a změna rezervace

 1. Zrušení rezervace ze strany nájemce je možné do 14 dnů od jejího provedení. Platnost rezervací je omezena do konce sezóny. V případě nevyužití rezervace, se peníze za již zakoupené rezervace nevrací.

VI. Převzetí, vrácení, doba zapůjčení

 1. Rezervované elektrokolo je nájemce oprávněn vyzvednout v půjčovně koloběžek u horní stanice lanovky na Pustevnách.
 2. Vrácení zapůjčeného elektrokola je nájemce povinen provést ve stejném místě jako jeho vyzvednutí a v čase určeném v nájemní smlouvě.
 3. Pronajímatel si vyhrazuje právo na nezapůjčení elektrokola z provozních důvodů (špatné počasí, závažná porucha elektrokola apod.)

VII. Povinnosti nájemce

 1. Nájemce je povinen elektrokolo užívat výlučně k účelu, k němuž je předmět nájmu určen.
 2. Elektrokolo je určeno pro převoz pouze jedné dospělé osoby. V případě, že nájemce předá elektrokolo k dispozici osobě mladší 18 let, zavazuje se k dohledu nad touto osobou. Je zakázáno samostatné použití elektrokola osobou mladší 10 let.
 3. Všechny osoby jsou povinny použít pro jízdu na elektrokole správně nasazenou cyklistickou přilbu.
 4. Zakazuje se jízda na elektrokole pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Nedoporučuje se jízda na elektrokole těhotným ženám.
 5. Nájemce je povinen řídit se vyhláškou o pohybu na pozemních komunikacích a dodržovat další závazná pravidla provozu na pozemních komunikacích.
 6. Dále je nájemce povinen s předmětem nájmu zacházet tak, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda. O případném vzniku škody musí nájemce bezodkladně informovat pronajímatele.
 7. V případě vzniku škody na předmětu nájmu, případně jeho ztrátě, se nájemce zavazuje k úhradě takto vzniklé škody. Pro případ ztráty předmětu nájmu je nájemce povinen k náhradě škody ve výši obvyklé tržní ceny předmětu nájmu.
 8. Nájemce není oprávněn na předmětu nájmu provádět jakékoliv úpravy bez předchozího výslovného souhlasu pronajímatele.
 9. Nájemce je povinen chovat se tak, aby sobě či třetí osobě nezpůsobil škodu či jinou újmu.
 10. Nájemce je povinen řídit se Provozním řádem půjčovny elektrokol, který lze najít na internetových stránkách www.pustevny.cz/horska-elektrokola nebo přímo v půjčovně koloběžek Kostka na Pustevnách.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Zapůjčené elektrokolo užívá nájemce na vlastní nebezpečí.
 2. Půjčovna koloběžek Pustevny s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo na majetku nájemce nebo třetích osob vzniklých v souvislosti s užíváním zapůjčeného elektrokola.
 3. Společnost Pustevny s.r.o. je oprávněna kdykoli měnit tyto všeobecné obchodní podmínky.
 4. Platnosti nabývají okamžikem zveřejnění na internetových stránkách a nově uzavřené smlouvy se budou řídit vždy podmínkami platnými v době uzavření těchto smluv.
 5. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto všeobecných obchodních podmínek.
 6. Rezervací elektrokola vyjadřuje nájemce souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

V Trojanovicích 11. 5. 2021